Обадете ни се: +359 2 928 22 81

КА Аргус

Консултантска агенция Аргус е лицензирана фирма за извършване на услуги в областта на кадастъра. Фирмата има богат и дългогодишен опит в изработването на кадастрални карти и кадастрални регистри. Наши клиенти са както физически, така и юридически лица и структури на държавната... Вижте ощеУслуги за граждани

Гражданите могат да получат ценна помощ от нас при дейности, свър- зани с управлението на собствеността върху сво- ите имоти. Агенцията предлага геодезически услуги по изготвяне на технически проекти

Услуги за бизнеса

КА Аргус предлага широк набор от геодезически и кадастрални услуги за бизнеса. От тях се въз- ползват инвестиционни и строителни фирми, архитектурни бюра и адвокатски кантори.

В помощ на общините

Агенцията е участвала в множество проекти за изработване на специали- зирани карти и помощни планове, оцифряване на регулационни планове и съвместяването им с кадастрални карти

В помощ на държавата

През последните години КА Аргус участва в държав- ни проекти за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.