Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Издаване на удостоверения по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР

Това удостоверение се издава от Службите по кадастър след изготвяне на проект за нанасяне в кадастъра на новопостроени сгради, съоръжения и подземни проводи.

Като първа стъпка собственикът трябва да предостави следните документи:

  • Документи за собственост
  • Разрешение за строеж
  • Скица (виза) на парцела
  • Архитектурен проект

На базата на тези документи ние извършваме геодезическо заснемане на строежа и оформяме документацията за подаване в СГКК, която трябва да разгледа и одобри проекта и в резултат да издаде удостоверението по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР.