Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Промяна на кадастрална карта

Промяна на кадастралната карта се налага при промяна на границите на поземлен имот (ПИ), на контура на сграда или на самостоятелен обект. Тази промяна може да бъде продиктувана от някоя следните ситуации:

  • Несъответствие между граници и контури на обектите в кадастралната карта и описанието им във вашите документи за собственост
  • Обединяване или разделяне на имоти, промяна на граница между съседни ПИ
  • Нанасяне на нови имоти, сгради или обекти
  • Обособяване на реална част от ПИ
  • Прилагане на подробен устройствен план (ПУП)

За промяна на кадастрална карта е необходимо да се изготви проект от лицензиран специалист. При нанасяне на промени само в кадастрален регистър на недвижимите имоти не е необходимо изготвянето на проект.

Проектът за промяна на кадастралната карта включва:

  • Геодезическо заснемане
  • Изготвяне на скица-проект за изменение на кадастрална карта
  • Схема на самостоятелен обект
  • Трасиране на имотни граници след завършена процедура по делба или обединяване на имоти