Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Делба и обединяване на имоти

Ако сте съсобственици на имот и по някаква причина решите да прекратите тази съвместна собственост, това става чрез делба на имота. Делбата може да бъде доброволна или съдебна.

За целта трябва да се изработи скица-проект за разделяне на имота съгласно желанието на собствениците, който да отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба. Ние можем да изготвим този проект и да го предадем в службата по кадастър за разглеждане и одобрение.

След одобрение от СГКК новообразуваните имоти се нанасят в кадастралната карта и се трасират на място от нашите специалисти.

Обединяването на имоти представлява събирането на няколко имота в един и става с цел окрупняване, като имотите могат да принадлежат на различни собственици. В този случай отново се изготвя скица-проект от екипа на КА Аргус и се внася за одобрение в СГКК или в съответната общинска администрация.