Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Подробен устройствен план (ПУП)

Изработването на подробен устройствен план (ПУП) се налага най-често при следните ситуации:

  • Урегулиране на поземлен имот с цел строителство
  • Промяна на предназначението на земеделска земя
  • Промяна в уличната мрежа
  • Липса на достъп до даден имот
  • Съдебна делба

ПУП може да се изработи само за един поземлен имот или за група поземлени имоти.

Подробния устройствен план се изработва от лицензирани проектанти/архитекти с пълна проектантска правоспособност. В екипа на КА Аргус работят специалисти с такава квалификация , които могат да извършат услугата по изготвянето и подаването на ПУП за процедиране.

Планът е задължителен за инвестиционното проектиране и се одобрява със заповед на кмета на съответната община. След влизането на плана в сила, собственикът може да пристъпи към реализиране на инвестиционните намерения в имота.