Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Урегулиране на имоти

Урегулиране на поземлени имоти (УПИ), съгласно закона за устройство на териториите (ЗУТ),  представлява определянето на неговите граници към улица, път или алея и към съседните поземлени имоти. С други думи, урегулирането осигурява достъп на имота до улица и гарантира минимално лице на парцела към улицата.

С урегулирането на имота се определят също така предназначението му, начинът и характера на застрояването, линиите на застрояване и др. Тоест, за да се позволи жилищно строителство в един поземлен имот, е необходимо той да бъде урегулиран.

За целта се изработва подробен устройствен план (ПУП), който определя устройството на средата и техническата инфраструктура с цел достъпност и ползване. Ние можем да изготвим този план, след което съвместно с вас подаваме заявление до съответната община за процедиране и одобряване. Планът влиза в сила след издаване на заповед от кмета на общината.