Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Строеж на сграда

След построяване на сграда, за да получите разрешение за ползване, е необходимо собственикът или инвеститорът да представи удостоверение от СГКК, че е изпълнил задълженията си по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР

да предостави данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за изградените подземни проводи.

За получаване на това удостоверение, ние изготвяме проект за нанасяне на промени в кадастралната карта, който включва заснемане на новопостроената сграда и изработване на схеми на самостоятелните обекти в нея.

След одобряване на проекта, СГКК издава удостоверението, което служи за издаване на разрешение за ползване.