Обадете ни се: +359 2 928 22 81

В помощ на държавата

През последните години КА Аргус участва в държавни проекти за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, възложени от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Фирмата работи и по проекти за извършване на технически дейности относно земите по §4 – §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ, възлагани от областните администрации.