Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Нанасяне на самостоятелен обект в сграда

Самостоятелен обект в сграда може да бъде етаж, апартамент, офис, магазин, гараж, ателие, който се владее от отделни собственици или с отделен документ за собственост. Регистрирането на самостоятелните обекти в сградите е ново изискване, наложено от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

При извършване на сделка със самостоятелен обект е необходимо да се приложи актуална схема на обекта, издадена от СГКК. Ако вашият самостоятелен обект не фигурира в кадастралната карта или е с грешно отразени граници, ние изработваме схема на етажа, въз основа на архитектурните планове и измервания на място, която предаваме като проект за промяна на кадастрална карта в СГКК.

След одобряване на проекта, вие можете да регистрирате самостоятелния обект в КК и да СГКК да ви издаде схема за него.