Обадете ни се: +359 2 928 22 81

ГРАФИК за извършване на геодезически измервания

Публикувано на 03 11 2016

ГРАФИК за извършване на геодезически измервания за „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с.Вратца, с.Гърляно, с.Гюешево, с.Каменичка Скакавица, с.Ново село и с.Раненци, община. Кюстендил, област Кюстендил” съгласно ЗАПОВЕД №РД-16-5/10.09.2014г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обявена в Дъжавен вестник бр.82/2016г.

с. Гюешево – 05.11.2016г. – 05.12.2016г.

с. Гърляно – 05.11.2016г. – 05.12.2016г.

с. Каменичка Скакавица – 05.11.2016г. – 05.12.2016г.

с. Вратца – 05.12.2016г. – 05.01.2017г.    Подробен график по махали Grafik-Vratca

с. Ново село – 05.12.2016г. – 05.01.2017г.

с. Раненци – 05.12.2016г. – 05.01.2017г.

 

Съгласно чл. 39. (3) от Наредба 3/2005 собствениците, съответно носителите на други вещни права, са длъжни да означат с трайни знаци за своя сметка или да посочат на място границите на поземлените си имоти, в случай че такива не съществуват или се различават от съществуващите на място.

 

Подробни графици

с. Вратца