Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Приети са КККР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район КРАСНО СЕЛО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Публикувано на 04 11 2015

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район КРАСНО СЕЛО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 85/03.11.2015 г. (до 03.12.2015 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис в сградата на район „Красно село“, Столична община, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 124, ет. 1, стая № 117.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК 

8.30 ч. – 12.30 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.